Polityka prywatności Alfasigma Polska

1.1. Informacja ogólna

Ta polityka prywatności („Polityka”) dotyczy przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Alfasigma Polska („Alfasigma”, „my”) w związku z korzystaniem przez Pana/Panią z tej strony internetowej („Strona”) oraz wszelkimi innymi interakcjami pomiędzy Panem/Panią a Alfasigma jakimikolwiek kanałami komunikacji, w tym offline (np. w komunikacji mailowej, telefonicznej czy w kontakcie bezpośrednim, w ramach których możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe.

Polityka nie dotyczy stron internetowych podmiotów trzecich, do których linki mogą znajdować się na Stronie.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Alfasigma danych osobowych, w tym Pana/Pani praw, znajdują się poniżej.

1.2. Kto jest administratorem?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Alfasigma Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres Al. Jerozolimskie 96, kod poczt. 00-807 Warszawa, KRS 0000180892.

1.3. Kontakt w sprawach dotyczących ochrony Pana/Pani danych osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych („IOD”), z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących Panu/Pani praw na:

 • adres e-mail: ochronadanychosobowych@alfasigma.com
 • adres korespondencyjny: Alfasigma Polska sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

1.4. Po co, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy Pana/Pani dane?

Poniżej wskazujemy w jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe:

1. Cel:

  • dostarczanie treści zawartych na Stronie; administrowanie Stroną, w tym wypełnienie obowiązków przewidzianych prawem;
  • zapewnienie bezpieczeństwa Strony, zasobów IT i danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa komunikatów przesyłanych za jej pośrednictwem;
  • monitorowanie poprawnego funkcjonowania Strony; uzyskiwanie anonimowych lub zagregowanych statystyk dotyczących korzystania ze Strony m.in. w celu poprawy jej funkcjonowania, dostosowania strony do preferencji użytkowników, zapewnienia spersonalizowanego i lepszego doświadczenia korzystania ze Strony, analizy ruchu na Stronie,
  • umożliwienia ustalenia odpowiedzialności w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa komputerowego z wykorzystaniem Strony.

System IT i oprogramowanie wykorzystywane do administrowania Stroną uzyskują podczas normalnego działania pewne dane osobowe, których przekazywanie jest niezbędne podczas wykorzystywanie protokołów komunikacji w internecie. Informacji tych nie zbieramy w celu identyfikacji konkretnych osób, jednak ich charakter sprawia, że przetwarzanie tych informacji w powiązaniu z danymi, posiadanymi przez podmioty trzecie, pozwala zidentyfikować użytkowników. 

Do tej kategorii danych należą: adres IP; nazwa domeny urządzenia używanego przez użytkownika, który łączy się ze Stroną; adres URI (Uniform Resource Identifier) zasobu, którego dotyczy żądanie; czas żądania; metoda użyta, aby wysłać żądanie do serwera; rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi; kod numeryczny wskazujący na status odpowiedzi serwera (udana, błąd, itd.) lub inne parametry, dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputerowego.
W powyższych celach my lub nasi partnerzy używamy cookies i podobnych technologii (łącznie cookies) – więcej o cookies w Polityce cookies.

Podstawa prawna:

  • nasz uzasadniony interes (art. 6 (1)(f) RODO¹) (tam, gdzie nie jest wymagana zgoda),
  • zgoda (art.6 (1)(a) RODO), w tym zgoda na pliki cookies
  • wykonanie umowy art. 6 (1)(b) RODO
  • obowiązek prawny art.6 (1)(c) RODO

Okres przechowywania (tj. przez okres niezbędny do celu przetwarzania danych, w szczególności):
dane zawarte w plikach cookie, przechowywane są przez okres przechowywania tych plików na urządzeniu użytkownika – w zależności od celów przechowywania tych plików mogą być przechowywane do dwóch lat od wizyty użytkownika na stronie (o ile użytkownik nie usunie ich wcześniej); w pozostałym kontekście, do końca okresu przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przepisami prawa


2. Cel:

  • komunikacja z Panem/Panią, w tym w kontakcie bezpośrednim lub zdalnymi kanałami komunikacji (np. przez formularz na Stronie, email, telefon, SMS/MMS, co obejmuje też telekonferencje za pośrednictwem zdalnych platform komunikacji jak MS Teams – w zależności od wyrażonych preferencji)

w szczególności rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na wszelkie zapytania, reklamacje, skargi czy wnioski, a także w celu wykonania umowy zawartej z podmiotem, dla którego Pan/Pani pracuje;

Podstawa prawna:
nasz uzasadniony interes (art. 6 (1)(f) RODO)

Okres przechowywania (tj. przez okres niezbędny do celu przetwarzania danych, w szczególności):
do końca okresu przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przepisami prawa;

3. Cel:

  • marketing, w tym promocja produktów, których reklamą i obrotem w Polsce się zajmujemy i inne działania reklamowe, w tym na podstawie Pana/Pani zainteresowań i preferencji w odniesieniu do naszych produktów i usług, z zastrzeżeniem ograniczenia kręgu adresatów części naszych działań marketingowych jedynie do osób uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzenia obrotu produktami leczniczymi;

(m.in. utrzymywanie kontaktu bezpośredniego i relacji z Panem /Panią, w tym w kontakcie bezpośrednim lub zdalnymi kanałami komunikacji (email, telefon, SMS/MMS , strony internetowe, w tym powiadomienia push – co obejmuje też telekonferencje za pośrednictwem zdalnych platform komunikacji jak MS Teams  – w zależności od wyrażonych preferencji), informowanie o: (i) produktach, które sprzedajemy i dostępnych próbkach produktów, które możemy dostarczyć; (ii) webinariach, e-konferencjach, e-kongresach, e-szkoleniach, e-kursach, jak i tradycyjnych kongresach i konferencjach, w których możemy sponsorować Pana/Pani udział, a także zapewnianie Panu/Pani udziału w tych wydarzeniach, (iii) dostępnych gadżetach, w tym maseczkach, rękawiczkach i przyłbicach a także zapewnienie tych gadżetów, oraz (iv) wysyłanie  zaproszeń i voucher’ów na wydarzenia naukowe.

W powyższych celach my lub nasi partnerzy możemy używać cookies.

Podstawa prawna:

  • nasz uzasadniony interes (art. 6 (1)(f) RODO) (tam, gdzie nie jest wymagana zgoda)
  • zgoda (art.6 (1)(a) RODO)

Okres przechowywania (tj. przez okres niezbędny do celu przetwarzania danych, w szczególności):
do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody, a w wypadku reklamy produktów leczniczych również do czasu utracenia przez Pana/Panią prawa do wystawiania recept albo prowadzenia obrotu produktami leczniczymi;


4. Cel:

  • wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, określonych w szczególności w prawie farmaceutycznym, podatkowym i rachunkowym, konsumenckim, ochrony danych osobowych, m.in.:
   • zbieranie i przechowywanie próśb o dostarczenie próbek produktów leczniczych i prowadzenie ewidencji takich próbek (dot. tylko osób uprawnionych do wystawiania recept);
   • monitorowanie bezpieczeństwa produktów leczniczych (z ang. pharmacovigilance), w tym zbieranie informacji, rozpatrywanie zgłoszeń podejrzenia niepożądanego działania produktu leczniczego lub innych informacji, dotyczących bezpieczeństwa produktu leczniczego, dla którego jesteśmy podmiotem odpowiedzialnym;

Podstawa prawna:

  • art.6 (1)(c) RODO,
  • art. 9(2)(i) RODO oraz polskie i europejskie przepisy prawa, w tym prawa farmaceutycznego, podatkowego, rachunkowego, konsumenckiego, ochrony danych osobowych, oraz wytyczne organów regulacyjnych i nadzorczych (na podstawie art. 6 (1)(f) RODO)

Okres przechowywania (tj. przez okres niezbędny do celu przetwarzania danych, w szczególności):

  • przez czas wymagany przepisami prawa;
  • w okresie obowiązywania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, którego zgłoszona informacja dotyczy oraz przez 10 lat po wygaśnięciu tego pozwolenia;


5. Cel:

  • zawarcie i wykonanie umowy, w tym działanie na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy, jej rozliczenie oraz wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym podatkowo – rachunkowych oraz ubezpieczenia społecznego, a także zapewnienie zgodności wykonania umowy z politykami wewnętrznymi Grupy Alfasigma, w tym z kodeksem etycznym;

Podstawa prawna:

  • art. 6 (1)(b) i (c) RODO oraz przepisy, nakładające te obowiązki
  • art. 6 (1)(f) RODO, w szczególności, jeśli jest Pan /Pani beneficjentem umowy, reprezentuje Pan/Pani drugą stronę umowy podczas jej zawarcia lub wykonuje Pan/Pani umowę w imieniu tej strony

Okres przechowywania (tj. przez okres niezbędny do celu przetwarzania danych, w szczególności):
do końca okresu przedawnienia roszczeń oraz do końca okresu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych lub przez okres wymagany przepisami prawa;


6. Cel:

  • realizacja innych uzasadnionych interesów gospodarczych, służących zapewnieniu ciągłości biznesowej, prowadzenie działalności gospodarczej z należytą starannością oraz rozwojowi prowadzonej przez nas działalności tj.:
   • prowadzenie analiz, statystyk i opracowywanie zestawień na potrzeby wewnętrzne (w tym analiza skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych),
   • raportowanie i planowanie;
   • badanie rynku;
   • badanie satysfakcji;
   • ulepszanie naszych produktów i usług;
   • zapewnienie bezpieczeństwa w naszej działalności, w tym bezpieczeństwa  fizycznego, zasobów IT, danych osobowych lub cyberbezpieczeństwa;
   • zapewnienie zgodności z naszymi regulacjami wewnętrznymi (w tym procedurami i politykami) i regulacjami Grupy Alfasigma, w tym nadzór nad ich przestrzeganiem;
   • controlling i audyt;

– powyższe działania mogą obejmować profilowanie;

W powyższych celach my lub nasi partnerzy możemy używać cookies.  

Podstawa prawna:
nasz uzasadniony interes (art. 6 (1)(f) RODO)

Okres przechowywania (tj. przez okres niezbędny do celu przetwarzania danych, w szczególności):
do upływu okresu retencji danych, stanowiących podstawę do przygotowania analiz, statystyk, zestawień, raportów lub planów oraz innych działań;


7. Cel:

  • łączenie ze sobą danych, pochodzących z różnych baz danych, w tym zebranych w formie papierowej i zdalnie, które zostały zgromadzone w kontekstach innych niż następnie wykorzystane, na potrzeby realizacji jednego lub większej liczby celów opisanych powyżej;

W powyższych celach my lub nasi partnerzy możemy używać cookies.

Podstawa prawna:
nasz uzasadniony interes (art. 6 (1)(f) RODO),

Okres przechowywania (tj. przez okres niezbędny do celu przetwarzania danych, w szczególności):
do upływu okresu retencji danych łączonych;

8. Cel:

  • przechowywanie dowodów wykonania obowiązków, zobowiązań lub na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

Podstawa prawna:
nasz uzasadniony interes (art. 6 (1)(f) RODO)

Okres przechowywania (tj. przez okres niezbędny do celu przetwarzania danych, w szczególności):
do czasu przedawnienia roszczeń


9. Cel:

wykonywanie obowiązków wynikających z Kodeksu INFARMA², w tym poprzez opublikowanie na Stronie: imienia, nazwiska, adresu prowadzonej działalności, wartości świadczeń otrzymanych przez Pana/Panią od nas tytułem (i) sponsorowania przez nas Pana/Pani udziału w wydarzeniach oraz (ii) wynagrodzenia za świadczone przez Pana/Panią usługi;

Podstawa prawna:

  • nasz uzasadniony interes (art. 6 (1)(f) RODO),
  • zgoda (art.6 (1)(a) RODO)

Okres przechowywania (tj. przez okres niezbędny do celu przetwarzania danych, w szczególności):
do czasu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym na Pana/Pani rzecz spełnione zostało świadczenie


10. Cel:

  • udostępnianie naszych treści za pośrednictwem naszych profili w mediach społecznościowych („Profil”), a także interakcje z Panem /Panią za pośrednictwem tych Profili, administrowanie Profilem, zapewnienie na nim porządku i bezpieczeństwa (w tym poprzez moderację) oraz zbieranie danych statystycznych o interakcjach z Panem/Panią za pośrednictwem wtyczki Facebook (Plug-in, Like, Pixel)

Na naszych Profilach przetwarzamy dane związane z Pana/Pani interakcjami z naszym Profilem, w tym wejście na niego, polubienie lub obserwowanie, zamieszczenie postów lub komentarzy lub inne reakcje na treści zamieszczone na Profilu, a także Pana/Pani korespondencję z nami za pomocą Profilu lub powiązanego z nim komunikatora. Będziemy przetwarzać w szczególności Pana/Pani imię i nazwisko lub identyfikator użytkownika, zdjęcie profilowe, Pana /Pani posty, komentarze i inne interakcje z naszym Profilem. Podanie danych jest dobrowolne.

Współadministrowanie: Możemy przetwarzać dane statystyczne o Pana/Pani aktywności na naszych profilach społecznościowych.

W odniesieniu do Profilu na Facebook oraz wtyczek Facebook (Plug-in, Like, Pixel) na naszych stronach (łącznie „Strony FB”) dochodzi do współadministrowania Pana/Pani danymi pomiędzy Alfasigma i Facebook Ireland Limited („Facebook”) na potrzeby zbiorczych statystyk Stron FB. Zbiorcze statystki Stron FB tworzone są na podstawie określonych zdarzeń rejestrowanych przez serwery Facebook’a, gdy użytkownicy korzystają ze Stron FB i powiązanych z nimi treści. Wspólne administrowanie danymi obejmuje tworzenie takich zdarzeń i ich zbiorczą analizę w statystykach Strony FB przekazywanych nam przez Facebook.

Uzgodnienia określające zakres współadministrowania, w tym zasady odpowiedzialności za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum Zgodnie z tymi zasadami Facebook zobowiązuje się przejąć podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie Pana/Pani danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie stosownych zobowiązań, określonych w RODO w odniesieniu do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby statystyk Stron FB. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych przez Facebook znajduje się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.  

Podstawa prawna:
nasz uzasadniony interes (art. 6 (1)(f) RODO) polegający na udostępnianiu naszych treści, komunikacji z Panem/Panią, administrowaniu Profilem, zapewnieniu na nim porządku i bezpieczeństwa oraz zbieraniu danych statystycznych o Pana/Pani interakcjach

Okres przechowywania (tj. przez okres niezbędny do celu przetwarzania danych, w szczególności):
do usunięcia zamieszczonych treści z Profilu lub innej reakcji związanej z Profilem, lub do czasu wniesienia sprzeciwu, lub do czasu upływu uzasadnionego interesu Alfasigma

Na żądanie przedstawiamy test uzasadnionego interesu i równoważności badanych interesów, stanowiący podstawę oparcia przetwarzania danych na naszym uzasadnionym interesie.


¹ Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych  2016/679
² Kodeks Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

1.5 Skąd pochodzą Pana/Pani dane? Jakie kategorie danych uzyskujemy od podmiotów trzecich?

Pana/Pani dane osobowe możemy otrzymać bezpośrednio od Pana/Pani.

Pana/Pani dane uzyskujemy także od podmiotów trzecich, w tym:

 • Pana/Pani pracodawcy/zleceniodawcy – są to Pana/Pani dane identyfikacyjne i kontaktowe
 • organizatorów wydarzeń, w tym konferencji, kongresów, szkoleń, kursów itp., w których bierze Pan/Pani udział – są to dane związane z Pana/Pani udziałem w wydarzeniu
 • jeśli jest Pan/Pani uprawniony/a do wystawiania recept lub prowadzenia obrotu produktami leczniczymi – z publicznie dostępnej bazy danych w postaci Centralnego Rejestru Lekarzy RP, z publicznie dostępnych stron internetowych (np. przychodni, szpitali, wydarzeń naukowych, poświęconych rynkowi farmaceutycznemu) lub od brokera danych IQVIA – ze tych źródeł możemy uzyskać Pana/Pani dane identyfikacyjne, numer prawa wykonywania zawodu (numer PWZ), miejsce pracy, tytuły naukowe, specjalizację medyczną, zainteresowania zawodowe i naukowe; Dzięki tym danym uzyskujemy informacje o działaniu rynku farmaceutycznego
 • od zgłaszającego podejrzenie działania niepożądanego naszego produktu, które wystąpiło u Pana/Pani – są to Pana/Pani inicjały, płeć, wiek, oraz informacje o stanie zdrowia, składające się na opis zgłaszanego działania niepożądanego lub innej zgłaszanej informacji, dotyczącej bezpieczeństwa produktu leczniczego, lub
 • od naszych partnerów (wydawców, dostawców platform społecznościowych lub innych platform technologicznych, jak Facebook czy Google) – są to dane w formie zagregowanych statystyk, dotyczących korzystania ze Strony lub interakcji z naszymi treściami, w tym reklamowymi i promocyjnymi.

1.6. Komu udostępniamy Pana/Pani dane?

Pana/Pani dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym, które przetwarzają te dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia. Są to m.in. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi hostingu, usługi IT, serwisu baz danych, związane z badaniami rynku, usługami marketingowymi, obsługi zgłoszeń działań niepożądanych, archiwizacji dokumentów.

Możemy także przekazać dane osobowe niezależnym administratorom (np. doradcom, w tym prawnym, audytorom, bankom, ubezpieczycielom, operatorom usług pocztowych, podmiotom trzecim, które przekazują nam informacje o osobach uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, naszym partnerom reklamowym np. dostawcom platform społecznościowych, jak Facebook czy Google), a także Facebook jako współadministratorowi. Dane zamieszczone przez Pana/Panią na Profilu są publicznie dostępne. Pana/Pani dane możemy też udostępnić spółkom z Grupy Alfasigma, do wewnętrznych celów administracyjnych Grupy, w szczególności kontroli lub zarządzania personelem.

Pana/Pani dane, przetwarzane w celu wykonywania postanowień Kodeksu INFARMA, udostępniamy Związkowi Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA oraz do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie ich na Stronie.

Ponadto, w wykonaniu zawartej z Panem/Panią umowy, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione niezależnym administratorom (np. organizatorowi wydarzenia (np. szkolenia, konferencji), podmiotom świadczącym usługi hotelarskie lub usługi transportu).

Pana/Pani dane mogą być też przekazane polskim lub unijnym organom władzy publicznej.

1.7. Na jakich zasadach przekazujemy dane do państw trzecich?

Możemy przekazywać Pana/Pani dane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do państw zapewniających adekwatną ochronę danych osobowych poza nim. W razie przekazywania danych do państw trzecich, innych niż wymienione w zdaniu poprzednim, w szczególności, gdy spółka z Grupy Alfasigma lub dostawca usług ma siedzibę w takim państwie trzecim, stosujemy odpowiednie środki ochrony, w tym standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Może Pan/Pani otrzymać kopię tych środków, kontaktując się z IOD jak wskazano powyżej w pkt. 1.3.

1.8. Jakie prawa Panu/Pani przysługują?

W każdym czasie ma Pan/Pani prawo:

 • dostępu do swoich danych
 • sprostowania swoich danych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych – w sytuacjach określonych w art. 18 RODO
 • żądania usunięcia danych – w sytuacjach określonych w art. 17 RODO
 • cofnięcia zgody (jeśli przetwarzamy Pana/Pani dane na jej podstawie) – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia sprzeciwu (jeśli przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie uzasadnionego interesu) – uwzględnimy go bezwarunkowo, jeśli przetwarzamy dane w celu marketingu bezpośredniego
 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją (jeśli przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie uzasadnionego interesu) – tutaj rozważymy Pana/Pani szczególną sytuację i istnienie naszych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania
 • przenoszenia danych (jeśli przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy) – tj. prawo otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) Pana/Pani danych osobowych. Na żądanie prześlemy je bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Pana/Panią podmiotowi.

Ponadto, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich uprawnień może Pan/Pani skontaktować się z IOD jak wskazano powyżej w pkt. 1.3.

Aby udzielić Panu/Pani odpowiedzi, będziemy musieli Pana/Panią zidentyfikować tj. sprawdzić, czy jest Pan/Pani osobą, której dotyczy żądanie. Jeśli będziemy mieli wątpliwości, możemy poprosić o dodatkowe informacje.

1.9. Czy podanie danych jest dobrowolne czy obowiązkowe?

W wypadku większości wskazanych powyżej celów, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może pociągać za sobą pewne konsekwencje. Jeśli ich nam Pan/Pani nie poda:

 • w celu marketingowym – nie będziemy kierować do Pana/Pani naszego marketingu
 • w celu dostarczenia próbki naszego produktu leczniczego – nie będziemy mogli dostarczyć Panu/Pani takiej próbki
 • w celu zawarcia umowy – nie będziemy mogli zawrzeć z Panem/Panią umowy.

Osoba wykonująca zawód medyczny, dokonując zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego, jest prawnie zobowiązana podać swoje dane osobowe zgodnie z art. 36f w związku z art. 36e prawa farmaceutycznego.

1.10. Zmiana Polityki prywatności

Polityka może ulec zmianie, w szczególności, gdy potrzeba taka wyniknie ze zmiany przepisów prawa, orzecznictwa lub zmiany dokonywanych przez nas procesów przetwarzania. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie tej Strony i zapoznawanie się z najnowszą wersją Polityki. W przypadku istotnych zmian Polityki możemy o tym informować dodatkowo, np. poprzez komunikat na Stronie lub komunikację bezpośrednią (o ile dysponujemy Pana/Pani danymi kontaktowymi).

Wersja 0.2. z 15.01.2022 r.