1.1. Informacja ogólna

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) dotyczy przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Alfasigma („Alfasigma”, „my”) w związku z korzystaniem przez Pana/Panią z tej strony internetowej („Strona”) oraz wszelkimi innymi interakcjami Alfasigma z Panem/Panią (np. poprzez inne kanały komunikacji, w tym offline), w ramach których dochodzić może do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Alfasigma.

Polityka nie dotyczy innych stron internetowych podmiotów trzecich, do których linki mogą znajdować się na Stronie.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez Alfasigma danych osobowych, w tym Pana/Pani praw, znajdują się poniżej.

1.2. Administrator – Alfasigma

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Alfasigma Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z adresem w Al. Jerozolimskich 96, kod poczt. 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000180892.

1.3. Kontakt w sprawach dotyczących ochrony Pana/Pani danych osobowych

Alfasigma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących Panu/Pani praw na:

  • adres e-mail: ochronadanychosobowych@alfasigma.com
  • adres korespondencyjny: Alfasigma Polska sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

1.4. Cel, podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Cel i podstawa prawna przetwarzania przez Alfasigma Pana/Pani danych osobowych oraz okres retencji tych

danych, wskazane są poniżej:

Cel

podstawa prawna

okres przechowywania (przez okres niezbędny do celu przetwarzania danych, w szczególności:)

dostarczanie treści zawartych na Stronie, administrowanie Stroną, w tym wypełnienie obowiązków przewidzianych prawem, zapewnienie bezpieczeństwa Strony i komunikatów przesyłanych za jej pośrednictwem, monitorowanie poprawnego funkcjonowania Strony, uzyskiwanie anonimowych lub zagregowanych statystyk dotyczących korzystania ze Strony m.in. w celu poprawy jej funkcjonowania, dostosowania strony do preferencji użytkowników, zapewnienia spersonalizowanego i lepszego doświadczenia korzystania ze Strony, analizy ruchu na Stronie, umożliwienia ustalenia odpowiedzialności w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa komputerowego z wykorzystaniem Strony;

 

System IT i oprogramowanie wykorzystywane do administrowania Stroną uzyskują podczas normalnego działania pewne dane osobowe, których przekazywanie jest niezbędne podczas wykorzystywania protokołów komunikacji w Internecie. Informacji tych nie zbieramy w celu identyfikacji konkretnych osób, jednak ich charakter sprawia, że przetwarzanie tych informacji w powiązaniu z danymi, posiadanymi przez podmioty trzecie, pozwala zidentyfikować użytkowników.

Do tej kategorii danych należą: adres IP; nazwa domeny urządzenia używanego przez użytkownika, który łączy się ze Stroną; adres URI (Uniform Resource Identifier) zasobu, którego dotyczy żądanie; czas żądania; metoda użyta, aby wysłać żądanie do serwera; rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi; kod numeryczny wskazujący na status odpowiedzi serwera (udana, błąd, itd.) lub inne parametry, dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputerowego.

W powyższych celach, my lub nasi partnerzy używamy cookies i podobnych technologii (łącznie cookies) – więcej o cookies w Polityce cookies.

 nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) (f) RODO) (tam, gdzie nie jest wymagana zgoda) zgoda (art.6 (1) (a) RODO) wykonanie umowy art. 6 (1)(b) obowiązek prawny art.6 (1) (c) RODO

zgoda na pliki cookies

Dane zawarte w plikach cookie, przechowywane są przez okres przechowywania tych plików na urządzeniu użytkownika – w zależności od celów przechowywania tych plików mogą być przechowywane do dwóch lat od wizyty użytkownika na stronie (o ile użytkownik nie usunie ich wcześniej);

komunikacja z Panem/Panią, w tym w kontakcie bezpośrednim lub zdalnymi kanałami komunikacji (formularz na Stronie, email, telefon, sms – w zależności od wyrażonych preferencji), w szczególności rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na wszelkie zapytania, reklamacje, skargi czy wnioski, a także w celu wykonania umowy zawartej z podmiotem, dla którego Pan/Pani pracuje;

nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) (f) RODO)

do końca okresu przedawnienia roszczeń lub przez okres wymagany przepisami prawa;

marketing, w tym promocja produktów, których reklamą i obrotem w Polsce się zajmujemy i inne działania reklamowe, w tym na podstawie Pana/Pani zainteresowań i preferencji w odniesieniu do naszych produktów i usług;

(m.in. w formie wyświetlania reklamy na podstawie Pana/ Pani zainteresowań na naszych stronach lub stronach naszych partnerów (np. w mediach społecznościowych jak Facebook, na stronach wydawców, za pośrednictwem innych partnerów technologicznych jak Google), utrzymywanie kontaktu bezpośredniego i relacji z Panem/Panią, w tym w kontakcie bezpośrednim lub zdalnymi kanałami komunikacji (email, telefon, sms, strony internetowe w tym powiadomienia push – w zależności od Pana/Pani preferencji).

W powyższych celach my lub nasi partnerzy możemy używać cookies.

nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) (f) RODO) (tam, gdzie nie jest wymagana zgoda)

zgoda (art.6 (1) (a)

RODO)

do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody;

wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, określonych w szczególności w prawie konsumenckim lub ochrony danych osobowych;

art.6 (1) (c) RODO

przez czas wymagany przepisami prawa;

zawarcie i wykonanie zawartej z Panem/Panią umowy

art. 6 (1) (b) RODO

do końca okresu przedawnienia roszczeń

realizacja innych uzasadnionych interesów gospodarczych, służących rozwojowi prowadzonej przez nas działalności tj.:

  • prowadzenie analiz, statystyk i opracowywanie zestawień na potrzeby wewnętrzne (w tym analiza skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych),
  • raportowanie i planowanie,
  • badanie rynku;
  • badanie satysfakcji;
  • ulepszanie naszych produktów i usług;
  • zapewnienie bezpieczeństwa naszych usług online;- powyższe działania mogą obejmować profilowanie;

    W powyższych celach my lub nasi partnerzy możemy używać cookies.

nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) (f) RODO)

do upływu okresu retencji danych, stanowiących podstawę do przygotowania analiz, statystyk, zestawień, raportów lub planów;

łączenie ze sobą danych, pochodzących z różnych baz danych, które zostały zgromadzone w kontekstach innych niż następnie wykorzystane, na potrzeby realizacji jednego lub większej liczby celów opisanych powyżej;

W powyższych celach my lub nasi partnerzy możemy używać cookies.

nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) (f) RODO)

do upływu okresu retencji danych łączonych;

przechowywanie dowodów na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

nasz uzasadniony interes (art. 6 (1) (f) RODO)

do czasu przedawnienia roszczeń

1.5. Informacja o źródle danych

Pana/Pani dane osobowe możemy otrzymać bezpośrednio od Pana/Pani lub od naszych partnerów (wydawców, dostawców platform społecznościowych lub innych platform technologicznych, jak Facebook czy Google).

1.6. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe przekazujemy podmiotom przetwarzającym, które przetwarzają te dane w naszym imieniu. Są to m.in. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi hostingu, usługi IT, analizy ruchu internetowego, związane z badaniami rynku, usługami marketingowymi, archiwizacji dokumentów.

Możemy także przekazać dane osobowe niezależnym administratorom (np. naszym partnerom reklamowym np. dostawcom platform społecznościowych, jak Facebook czy Google, doradcom, w tym prawnym, audytorom, bankom, ubezpieczycielom, operatorom usług pocztowych). Pana/Pani dane możemy też udostępnić spółkom z Grupy Alfasigma.

Pana/Pani dane mogą być też przekazane polskim lub unijnym organom władzy publicznej.

1.7. Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielką
Brytanię.

1.8. Pana/Pani prawa

W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo:

a. dostępu do swoich danych
b. sprostowania swoich danych
c. żądania ograniczenia przetwarzania danych – w sytuacjach określonych w art. 18 RODO
d. żądania usunięcia danych – w sytuacjach określonych w art. 17 RODO
e. cofnięcia zgody (jeśli przetwarzamy Pana/Pani dane na jej podstawie) – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
f. wniesienia sprzeciwu (jeśli przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie uzasadnionego interesu) – uwzględnimy go bezwarunkowo, jeśli przetwarzamy dane w celu marketingu bezpośredniego)
g. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją (jeśli przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie uzasadnionego interesu) – tutaj rozważymy Pana/Pani szczególną sytuację i istnienie naszych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania
h. przenoszenia danych (jeśli przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy) – tj. prawo otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) Pana/Pani danych osobowych. Na żądanie prześlemy je bezpośrednio innemu, wskazanemu przez Pana/Panią podmiotowi.

Ponadto, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich uprawnień może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych jak
wskazano powyżej w pkt. 1.3.

W celu zrealizowania Pana/Pani żądania, w pierwszej kolejności będziemy musieli Pana/Panią zidentyfikować tj. sprawdzić, czy jest Pan/Pani podmiotem danych, którego dotyczy to żądanie. Jeśli będziemy mieli wątpliwości,
możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji.

1.9. Informacja o dobrowolności/wymogu podania danych osobowych

W wypadku większości wskazanych powyżej celów, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może pociągać za sobą pewne konsekwencje. Jeśli ich nam Pan/Pani nie poda w celu kontaktu z Panem/Panią, nie
będziemy mogli się z Panem/Panią skontaktować w celu udzielenia odpowiedzi.

1.10. Zmiana Polityki prywatności

Polityka może ulec zmianie, w szczególności, gdy potrzeba taka wyniknie ze zmiany przepisów prawa. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie tej Strony i zapoznawanie się z najnowszą wersją Polityki. W przypadku istotnych zmian Polityki możemy o tym informować dodatkowo, np. poprzez komunikat na Stronie lub komunikację bezpośrednią (o ile dysponujemy Pana/Pani danymi kontaktowymi).

Wersja 0.1. z 30.11.2020 r.